STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Coraz częściej na polskich uczelniach pojawiają się studia podyplomowe ukieunkowane na naukę kreatywności, metody heurystyczne / inwentyczne oraz innowatykę i zarządzanie innowacjami. Poniżej przedstawiamy wybrane studia z tego zakresu. zachęcamy do rozwijania swojej wiedzy w tym zakresie po ukończeniu studiów I lub II stopnia. Informacje te należy traktować jako ogólne i poglądowe, a dla uzyskania szczegółowych danych prosimy zawsze sprawdzić warunki i regulaminy na stronach poszczególnych uczelni.Wyższa Szkoła Biznesu National-Luis University w Nowym Sączu
Studia podyplomowe "Innowatyka"
Czas trwania: 2 semestry (razem: 180h w 10 2-dniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych)
Cena: 4000 PLN

Opis:
Zarządzanie innowacyjnością to przede wszystkim umiejętność budowania struktury i kultury organizacyjnej w organizacji, które sprzyjają kreatywnemu myśleniu pracowników oraz zdolność do konsekwentnego doprowadzania innowacyjnego produktu do jego komercjalizacji. Budowana jest umiejętność oceny kapitału intelektualnego firmy, jako jednego z najważniejszych komponentów wartości nowoczesnego biznesu. Nacisk położony jest także na znajomość prawnych aspektów procesu innowacyjnego i ochrony własności intelektualnej. Specjalność charakteryzuje się otwarciem na poznanie obecnego stanu biotechnologii i różnych dyscyplin technologii. Na takiej podstawie omawiane są przykłady innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz zjawiska charakteryzujące proces tworzenia i rozprzestrzeniania się innowacji wewnątrz organizacji, pomiędzy organizacjami oraz wśród klientów. 

 
Przedmioty:
Semestr I - Budowanie klimatu dla innowacyjności i trening umiejętności twórczych.
Wprowadzenie do studiowania
Wprowadzenie do innowatyki i metody heurystyczne
Bazy danych w zarządzaniu innowacjami
Komunikacja międzykulturowa i dyfuzja innowacji
Mikroekonomia i rozwijanie innowacji
Pro-innowacyjne zachowania organizacyjne
Pro-innowacyjne zarządzanie procesami
Psychologia kreatywności
Algorytm wynalazku
Rozwój produktu innowacyjnego
Marketing produktu innowacyjnego
 
Semestr II: Finansowania działalności innowacyjnej i wprowadzanie produktu na rynek; analiza trendów oraz ocena i ochrona kapitału intelektualnego firmy
Analiza strategiczna innowacji
Programy europejskie i rządowe wspierające innowacyjność
Biznes plan i budżet projektu innowacyjnego
Komercjalizacja innowacji
Innowatyka ilościowa
Statystyka i analiza zjawisk ilościowych
Zarządzanie wiedzą i kapitał intelektualny firmy
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie własnością intelektualną
Seminarium dyplomowe

 Wyższa szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Studia podyplomowe "Inwentyka w zarządzaniu"
Czas trwania: 2 semestry (razem: 180h w formie 2-dniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych)
Na wniosek słuchaczy studia mogą być zorganizowane w jednym semestrze.
Cena: ok. 3300 PLN
 

Opis:
Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy o twórczym rozwiązywaniu problemów i technikach inwentycznych oraz chcących wykształcić u siebie podstawową umiejętność stosowania technik twórczego myślenia. Główna grupą odbiorców, są przedsiębiorcy, pracownicy małych i średnich firm oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie strategii firmy i poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych sposobów reakcji na ciągłe zmiany otoczenia sfery nauki i biznesu. Studia mają wskazać kierunki poszukiwania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań występujących problemów, mogących wymiernie usprawnić funkcjonowanie firmy w określonych warunkach rynkowych.. Studia skierowane są także do pracowników sektora B+R, oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką z zakresu optymalnie kreatywnego wykorzystania posiadanych zasobów intelektualnych oraz finansowych, poprzez umiejętne stosowanie metod inwentycznych wspierających takie działania. Cele: przygotowanie wykwalifikowanej kadry do kreatywnego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, administracji oraz pozostałych obszarach ich funkcjonowania; nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy na temat metod i zasad kreatywnego rozwiązywania zdefiniowanych problemów oraz twórczego myślenia w sytuacjach bieżącej działalności przedsiębiorstwa;nabycie przez słuchaczy umiejętności poszukiwania i oceny informacji oraz definiowania posiadanych możliwości; optymalizowanie posiadanego potencjału w zarządzaniu przedsiębiorstwem; nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji koordynatora projektu.

Treści merytoryczne programu
Metody inwentyczne,
Twórcze myślenie w biznesie,
Kreatywne zarządzanie wiedzą,
Kreatywność w psychologii zarządzania,
Komputerowe wspomaganie twórczego myślenia,
Inteligencja twórcza w innowatyce,
Inwentyka w zarządzaniu zmianą,
Zastosowanie narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów,
Identyfikacja potrzeb i zagadnień problemowych,
Organizacja i zarządzanie projektem w sposób kreatywny,
Techniki inwentyczne w planowaniu,
Realizacja projektów wspartych myśleniem lateralnym,
Seminarium dyplomowe.SWPS Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń we współpracy z School of Form w Poznaniu
Studia podyplomowe "Projektowanie usług"
Czas trwania: 4 bloki (204h)
Cena: ok. 6600 PLN

Opis:
"Przyszłość leży w usługach. W Polsce już 65% produktu krajowego brutto jest dostarczane przez usługi. I udział ten rośnie. Czy jednak nie czujemy czasem irytacji, korzystając na co dzień z wielu usług? Bankowych? Komunalnych? Służby zdrowia? Odpowiedzią na to jest właśnie projektowanie usług (ang. Service design), które staje się sposobem na uczynienie tychże usług bardziej użytecznymi, skutecznymi i przyjaznymi dla użytkownika. Projektowanie usług nie jest więc nastawione na kreowanie namacalnych produktów, ale na poprawę sposobu w jaki ludzie korzystają z usług na co dzień. Projektowanie usług to interdyscyplinarny proces, nastawiony na użytkownika, wykorzystujący szereg technik i metod pracy projektowej. Realizowane w nowoczesnej formule studia pozwolą słuchaczom nie tylko poznać metodologię Service design, ale przede wszystkim doświadczyć pracy grupowej nad konkretnym projektem. Podczas pracy projektowej słuchacze będą posługiwali się metodami, które ułatwią zrozumienie oczekiwań użytkownika, poznają techniki kreatywne, pozwalające zbudować nowy system doświadczeń, zbudują prototyp usługi i poddadzą go rynkowemu testowi. Usługi to przyszłość. Warto ją zaprojektować."

Studia podyplomowe "Zarządzanie innowacją - design management"
Czas trwania: 168h + konsultacje
Cena: ok. 6600 PLN

Opis:
Celem stworzenia innowacyjnych studiów menedżerskich z zakresu zarządzania designem jest wykształcenie kadry odpowiedzialnej za rozwój przemysłu kreatywnego oraz jego znaczenia dla gospodarki w Polsce i Europie. Efektywne zarządzanie designem podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi firmy. Umożliwia wejście na nowe rynki międzynarodowe, zwiększa zyski oraz wpływa na wzrost zatrudnienia. Służy budowaniu silnej pozycji rynkowej oraz spójnego i wyrazistego wizerunku firmy.
 
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie