STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. NAZWA

 
 1. Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi:  Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Kołem.
 2. Przyjętym skrótem nazwy Koła jest: „Ordo ex Chao”.
 3. Środowisko pracy Koła nosi nazwę: Prototypownia.
 4. Na arenie międzynarodowej Koło używa nazwy: Scientific Student Innovator Group „Ordo ex Chao”, a środowisko: Prototyping Space.
  

§ 2. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁALNOŚCI

 
 1. Koło działa przy Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej (AM) w Szczecinie.
 2. Koło prowadzi działalność na terenie AM w Szczecinie.

§ 3. STATUS ORGANIZACYJNY

 
 1. Koło Naukowe jest zrzeszeniem opartym na zasadach dobrowolności, działającym przy Zakładzie Siłowni Okrętowych Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie.
 2. Członkami Koła mogą być studenci AM, wolni słuchacze studiów na AM, uczestnicy studiów podyplomowych AM oraz doktoranci AM.
 3. Po uzyskaniu zgody Rektora AM w Szczecinie, członkami Koła mogą być również studenci i doktoranci z innych uczelni.
 

§ 4. MOŻLIWOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

 
        Koło Naukowe może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§ 5. EMBLEMATY KOŁA

 
 1. Koło Naukowe może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo.
 2. Znak ten stanowi własność Koła Naukowego i podlega ochronie prawnej.
 

§ 6. OKRES DZIAŁALNOŚCI

 
       Czas działania Koła Naukowego jest nieograniczony.
 


ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI ICH REALIZACJI

§ 7. CELE I ZADANIA KOŁA

 
 1. Celami Koła Naukowego są: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do szeroko pojętej eksploatacji układów Człowiek-Technika-Środowisko jak również rozwój kompetencji lingwistycznych w zakresie jezyka angielskiego.
 2. Do zadań szczegółowych Koła Naukowego należy
  2.1.   Ukierunkowanie członków na prowadzenie badań w zakresie efektywnej eksploatacji systemów technicznych, w tym mechanizmów okrętowych, układów nawigacyjnych, okrętowych i portowych systemów przeładunkowych itp.
  2.2.   Rozwijanie, kształtowanie i promowanie nowoczesnych zasad kreatywnego rozwiązywania problemów, prototypowania, pracy zespołowej oraz interdyscyplinarności i multidyscyplinarności w rozwiązywaniu problemów.
  2.3.   Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych oraz szkoleń w celu wyrobienia samodzielności poznawczej członków.
  2.4.   Promowanie Uczelni na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej, w tym promowanie dobrych relacji i aktywizacja współpracy AM z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi oraz gospodarką.
  2.5.   Rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności członków w zakresie kreatywnego myślenia, w tym w szczególności: zasad myślenia projektowego, empatii, indukcji, dedukcji, syntezy, analizy, prototypowania, iteracji i testowania w rozwijaniu idei i udoskonalaniu produktów i usług oraz praktyczne pogłębianie znajomości języka angielskiego.
  2.6.   Rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego.
  2.7.   Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków.
  2.8.   Zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i eksploatacji układów Człowiek-Technika-Środowisko.
  2.9.   Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.
 3. Szczegółowy program naukowy Koła na dany rok akademicki uchwala zebranie członków na wniosek Zarządu.
 4. Językiem roboczym materiałów do zajęć oraz samych zajęć jest język polski oraz język angielski.
 
 

§ 8. ŚRODKI REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ


       Cele i zadania, o których mowa w § 7, realizowane są w szczególności poprzez:
 1. Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych, debat oksfordzkich, prelekcji i spotkań z autorytetami, wystaw, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, wizyt studyjnych i praktyk dla członków oraz osób i organizacji współpracujących z Kołem.
 2. Organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, sympozja, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych.
 3. Udział członków w powiązanych tematycznie z profilem Koła: zebraniach naukowych, panelach dyskusyjnych, debatach oksfordzkich, prelekcjach i spotkaniach z autorytetami, wystawach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach, sesjach prototypowania, wizytach studyjnych i praktykach.
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym studenckim ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
 5. Rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi, urzędami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym rozwiązywanie zadań zaproponowanych przez władze uczelni, partnerskie organizacje stowarzyszone i podmioty zewnętrzne (firmy, urzędy, uczelnie itp.).
 6. Promocja działań Koła poprzez sieć Internet oraz wydawanie prac zwartych członków, biuletynów, broszur i in.
 7. Poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła.
 8. Organizowanie praktyk zawodowych w organach administracji, podmiotach gospodarczych, instytucjach itp.
 9. Udział członków Koła w konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.
 10. Prowadzenie innych form działalności społecznej, zgodne z założeniami niniejszego statutu.
 

§ 9. ŚRODKI FINANSOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Koła pochodzą z: dotacji Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, darowizn, grantów, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, własnych przedsięwzięć dochodowych, dotacji fundacji lub wsparcia innych firm, instytucji i organizacji dla działalności Koła.
 2. O ile inna umowa szczegółowa nie stanowi inaczej, prawa majątkowe do własności intelektualnej (patenty, technologie, know-how itd.) wypracowanej przez studentów, opiekunów Koła studenckiego, konsultantów merytorycznych oraz inne osoby współpracujące przy programach, projektach i zadaniach realizowanych w ramach Koła należą do twórców w 50% i do Akademii Morskiej w Szczecinie w 50%.
 3. Z uczestnikami zespołów realizujących szczególne zadania w ramach Koła zostanie podpisane porozumienie, w którym prawo majątkowe do wytworzonych dóbr intelektualnych będzie utrzymane w proporcji: minimum 50% do podziału między członków zespołu, a pozostałą część dla AM w Szczecinie.
 4. Jeśli zadanie mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego zostanie zlecone z rynku, z członkami zespołu pracującymi nad zagadnieniem zostanie podpisana umowa o zachowaniu poufności, a prawa majątkowe do wytworzonego dobra intelektualnego co do zasady przechodzą na zlecającego, chyba, że odrębne postanowienia lub umowa będą stanowiły inaczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
 
§ 10. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 1. Do Koła przystąpić mogą studenci, wolni słuchacze, uczestnicy studiów podyplomowych oraz doktoranci wszystkich wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie, niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
 2. Nabycie członkostwa powstaje w formie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków Koła.
 3. Prawa i obowiązki członków:
  3.1. Członek Koła ma prawo:
    a)   brania czynnego udziału w powoływaniu władz Koła Naukowego oraz bycia do nich wybranym,
    b) uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Koło i we wszystkich przedsięwzięciach Koła Naukowego zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Statut,
    c) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła Naukowego we wszystkich sprawach dotyczących Koła Naukowego,
    d) do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła Naukowego.
  3.2. Członek Koła Naukowego jest obowiązany:
    a) brać czynny udział w pracach Koła Naukowego,
    b) przestrzegać postanowień Statutu Koła Naukowego oraz uchwał władz Koła Naukowego,
    c) dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego idee,
    d) uczestniczyć w Zebraniach Członków,
    e) realizować bieżący program działalności Koła.
 4. Utrata członkostwa w Kole Naukowym następuje w przypadku:
  4.1. Złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
  4.2. Uchylania się od uczestnictwa w pracach Koła; uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zebranie Członków.
  4.3. Utraty praw studenckich; uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zebranie Członków.
  4.4. Wykluczenia z Koła Naukowego w drodze uchwały Zebrania Członków z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz Koła Naukowego, długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Koła Naukowego zobowiązań.
  4.5. Rozwiązania Koła Naukowego.
 5. Nowo przyjęci członkowie Koła należą do grupy juniorów.
 6. Każdy członek Koła po roku uczestnictwa w pracach Koła awansuje do grupy seniorów.
 7. Członkostwo wygasa z chwilą ukończenia studiów. W przypadku ukończenia studiów I st. i kontynuowania nauki na studiach II st. lub analogicznie w przypadku ukończenia studiów II st. i kontynuowania nauki na studiach podyplomowych lub III st. (doktoranckich) w kolejnym roku akademickim członkostwo w Kole nie wygasa.
 

§ 11. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY, HONOROWI I PATRONI

 
 1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Koła.
 2. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła, co do której istnieje pewność, iż przyjmie ona tę godność.
 3. Patronami Koła mogą być osoby, które wniosły trwały wkład w rozwój metod inwentycznych i zyskały uznanie na arenie całego Świata. Patronami Koła mogą być osoby, co do których istnieje pewność, iż przyjmą (przyjęłyby) tę godność.
 4. Tytuł Członka Wspierającego, Członka Honorowego lub Patrona nadaje Zebranie Członków w formie uchwały.
 5. Wniosek o nadanie tytułu Członka Wspierającego musi wpłynąć  do Zarządu ze strony zainteresowanej osoby.
 6. Tytuł Członka Wspierającego lub Honorowego oraz Patrona nadawany jest na czas nieokreślony.
 7. Członek Wspierający, Członek Honorowy oraz Patron ma prawo uczestniczenia w pracach Koła i pełnienia roli doradczej, może także przysłuchiwać się obradom Zebrania Członków bez możliwości głosowania. 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA
 
§ 12. WŁADZE KOŁA NAUKOWEGO

 1. Władzami Koła Naukowego są:
    1) Zebranie Członków,
    2) Zarząd.
 2. W skład Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowego.
 

§ 13. ORGANIZACJA ZEBRANIA CZŁONKÓW

 
 1. Zebranie Członków podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych. O ile Statut nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. W przypadku, gdy Zebranie Członków nie odbędzie się z powodu braku wymaganej liczby członków, Zgromadzenie o tym samym porządku obrad zwołane w drugim terminie, nie wcześniejszym niż pół godziny po pierwszym, jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub z inicjatywy co najmniej 1/4 członków Koła naukowego.
 4. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą:
    1) Członkowie Koła,
    2) Opiekun naukowy Koła Naukowego (z głosem doradczym).
    3) Konsultant merytoryczny Koła Naukowego (z głosem doradczym).
 

§ 14. ZARZĄD

 
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła Naukowego powoływanym spośród członków zwyczajnych Koła, który kieruje bieżącą działalnością Koła i zapewnia jemu reprezentację.
 2. Kadencja Zarządu trwa rok. Rozpoczyna się z upływem tygodnia od chwili wyboru i tego samego dnia kończy się kadencja poprzedniego Zarządu.
 3. W skład Zarządu wchodzą:
    1) przewodniczący,
    2) czterech wiceprzewodniczących: wiceprzewodniczący ds. naukowo-dydaktycznych,  wiceprzewodniczący ds. formalno-prawnych,
         wiceprzewodniczący ds.  organizacji wydarzeń, wiceprzewodniczący ds. promocji,
    3) sekretarz,
    4) skarbnik.
 4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
    1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła Naukowego i współpracy z innymi organizacjami,
    2) reprezentowanie Koła Naukowego wobec władz Uczelni i poza nią,
 5. Do kompetencji przewodniczącego należy w szczególności:
    1) kierowanie pracą zarządu,
    2) wyznaczanie terminów spotkań zarządu.
 6. Do kompetencji wiceprzewodniczących należy w szczególności:
    1) zastępowanie przewodniczącego,
    2) pomoc przewodniczącemu w kierowaniu pracą zarządu.
 7. Do kompetencji sekretarza należy w szczególności:
    1) sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu,
    2) dbanie o wszelkie sprawy formalne Koła Naukowego,
    3) kierowanie pracami biurowymi Koła Naukowego.
 8. Do kompetencji skarbnika należy rozporządzanie środkami finansowymi Koła Naukowego zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V
OPIEKUNOWIE KOŁA NAUKOWEGO
 
§ 15. OPIEKUN NAUKOWY KOŁA NAUKOWEGO
I KONSULTANT MERYTORYCZNY

 1. Opiekunem naukowym Koła naukowego powinien być nauczyciel akademicki Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie posiadający min. stopień naukowy doktora nauk technicznych oraz doświadczenie w pracy na morzu na stanowisku na poziomie zarządzania, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, w tym zawodowego na poziomie C1, udokumentowane przeszkolenie w zakresie myślenia projektowego, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie inwentycznych metod rozwiązywania problemów zdobytą w uznanym ośrodku kształcenia w tym zakresie, co jest niezbędne do prawidłowego realizowania celów i zadań przedstawionych w §7 Statutu Koła.
 2. Opiekun wspomaga Koło Naukowego wobec władz uczelni i na zewnątrz.
 3. Opiekun pomaga organizować działalność Koła Naukowego.
 4. Opiekun opiniuje program naukowy Koła Naukowego oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach.
 5. Opiekun opiniuje także wnioski Zarządu lub Zebrania Członków w materiach przewidzianych przez Statut. Decyzje Zarządu Koła dotyczące dysponowania środkami materialnymi wymagają akceptacji Opiekuna Naukowego.
 6. Konsultantem merytorycznym Koła Naukowego może być pracownik AM w Szczecinie posiadający tytuł zawodowy magistra lub równoważny, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie inwentycznych metod rozwiązywania problemów zdobytą w uznanym ośrodku kształcenia w tym zakresie, wiedzę i doświadczenie dotyczące pracy zespołowej, prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie C2.  
 7. Konsultant merytoryczny wspomaga opiekuna w zakresie organizacji spotkań Koła, realizacji zadań statutowych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi (w tym zagranicznymi), prowadzeniu seminariów i warsztatów promujących innowacje, a także w zakresie przygotowania sesji prototypowania i prowadzeniu prac zespołów eksperckich.
 8. Konsultant merytoryczny wspomaga Koło w zakresie nawiązywania i eksploatacji kontaktów naukowych, dydaktycznych, biznesowych  oraz organizacyjnych z przedstawicielami polskich i zagranicznych kół naukowych, organizacji, instytucji, firm, uczelniami, instytutami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi itd. w zakresie realizowania celów i zadań przedstawionych w §7 Statutu Koła.
 9. W przypadku nieobecności Opiekuna Koła jego funkcje sprawuje Konsultant merytoryczny. W przypadku równoczesnej czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym przez Opiekuna i Konsultanta merytorycznego – Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.
 

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE KOŁA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 16. ROZWIĄZANIE KOŁA
 

              Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła Naukowego podejmuje Zebranie Członków.
              Na podstawie uchwały w obecności co najmniej 3/4 członków Koła naukowego, większością 2/3 głosów.
 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Koło Naukowe działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.
 2. Przewodniczący Zarządu wraz z Opiekunem Koła Naukowego przedkłada prorektorowi odpowiedzialnemu za sprawy studenckie sprawozdanie z działalności Koła w terminie określonym przez władze Uczelni.
 3. Wyboru Opiekuna Naukowego Koła, Konsultanta merytorycznego Koła oraz pierwszego Zarządu Koła Naukowego, dokonają pierwsi członkowie Koła, natomiast dalsze zmiany personalne we Władzach Koła Naukowego będą dokonywane na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 4. Ciągłość Koła Naukowego zostaje zapewniona przez Zarząd, na którym spoczywa obowiązek rekrutacji nowych członków. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich członków, decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków Koła Naukowego podejmuje jednoosobowo Opiekun naukowy, który wyznacza osobę do czasowego sprawowania funkcji władz Koła. Uprawnienie takiej osoby nie dotyczy zmian statutu i likwidacji Koła naukowego.
 5. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zebrania Członków, podjętej w obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów, w obecności Opiekuna Koła Naukowego i Konsultanta merytorycznego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła.
 7. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor.
 

Statut po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego uczelni, przyjęto jednogłośnie w głosowaniu na spotkaniu założycielskim Koła, które odbyło się w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie w dn. 03.10.2013.

  
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie